Infraccions de la Llei d’Arrendaments Urbans

Els contractes d’arrendament es regeixen per la voluntat de les parts, en el marc del que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans i, supletòriament, pel que disposa el Codi Civil i determinen els drets i obligacions de les parts intervinents.

Segons l’Article 27 de la LAU, l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants del contracte donarà dret a la part que hagués complert les seves a exigir el compliment de l’obligació o bé, a promoure la resolució del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1124 del Codi Civil.

En OTEOINVEST recaptem tota la informació i proves necessàries per poder afrontar amb les majors garanties qualsevol procediment de reclamació ja sigui amistós o de manera judicial.

Investigacions

  • Duplicitat d’habitatge: comprovació de l’ocupació d’habitatges de renda antiga per part de persones que resideixen en altres domicilis.
  • Sotsarrendaments: situacions irregulars de Renda Antiga, sotsarrendament indegut de part o la totalitat dels immobles.
  • Cessions o traspassos.
  • Pisos d’ús turístic.

Si desitja sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, posis en contacte amb nosaltres